Blue-Eyed Grass

Sisyrinchium

Photo Credit: Henry Zylstra